Materi Pangajaran Basa Sunda di Kelas XI SMK Ngeunaan Biantara

Paslen.com – Hallo pasleners para siswa-siswi yang sedang mencari materi pembelajaran basa sunda, kali ini kami akan menyajikan materi untuk mata pelajaran basa sunda untuk kelas XI yaitu tentang biantara pada sekolah menengah kejujuran (SMK).

Berikut ini pembahasan materi Biantara (Pidato) :

PANGAJARAN  1

Biantara/Pidato

KOMPETENSI DASARINDIKATORLINGKUP MATERI
3.1. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks biantara· Dapat menyimak biantara beserta isinya
·   Dapat menyebutkan isi teks biantara
·   Dapat menyebutkan struktur teks biantara
·   Dapat menyebutkan teknik jeung gaya biantara
·   Dapat menyusun kerangka biantara
·   Dapat menuliskan naskah biantara
·   Dapat mendemontrasikan biantara dengan baik
Biantara

Medar Perkara Biantara

 1. PENGERTIANA BIANTARA
  Biantara nyaeta nyarita dihareupeun balarea kalawan aya maksud nu tangtu atawa hiji kedalan jeung susunan anu alus pikeun kajalma loba.
 2. TUJUAN BIANTARA
 • Mangaruhan batur supaya daek nuturkeun kahayang urang jeung resep rela
 • Mere hiji pamahaman atawa informasi kabatur
 • Nyieun batur gumbira jeung biantara nu ngahibur ku kituna batur gumbira sarta sugema jeung kedalan anu ku urang diungkapkeun
 1. STRUKTUR BIANTARA
 • Salam bubuka
  Conto : Assalamualaikum Wr.Wb
  Sampurasun
 • Bubuka
  Conto : Alinea kahiji Puji syukur ka gusti nu maha suci sarta sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad SWT
  Alinea kadua Nepikeun jejer biantara anu patali sareung judulna.
 • Runtuyan eusi
  Runtuyan eusi nyaeta bagean biantara anu eusi na teh ngenaan maksud atawa informasi anu rek ditepikeun.
 • Panutup
  nyaeta kacieundakan jeung saran-saran
 • Salam Panutup
  Salam panutup mangrupa ucapan salam minangka ciri yen biantara teh geus rengse
  conto na Wassalamualaikum Wr.Wb
 1. PADIKA JEUNG GAYA BIANTARA
 • Biantara Dadakan ( Imfromtu )
  nyaeta biantara sipatna dadakan tanpa dipersiapkeun heula ku oratorna conto na: biantara dina acara ulang taun
 • Biantara ( Ektemforan )
  nyaeta biantara kucara teu make naskah conto na: biantara seren sumeren
 • Biantara ku cara maca naskah
  conto na: biantara pupuhu nagara RI
 • Biantara ku cara ngapalkeun ( memoriter )
  nyaeta biantara kucara ditalar atawa diapal keun heula naskah na
  conto na: biantara pupuhu sakola dina acara paturay tineung
 1. GAYA ATAWA LAGAM BIANTARA
 • Lagam Religius
  nyaeta gaya agamis nuduh keun biantara nu eusi na keagamaan conto na hutbah
 • Lagam Agiator
  nyaeta lagam anu ditepikeun kalawan agresif jeung politikus
  Conto na kampanye
 • Lagam Konversasi
  nyaeta nu ditepikeun kalayan antare eces jentre tur ngentep seureuh conto na rapat, seminar
 • Lagam Dikdaktik
  nyaeta gaya biantara nu eusi na ngabejaan ngajar atawa ngalatih conto na guru ngajelaskeun ka murid na.
 • Lagam Sentimentil
  Nyaeta ngajen atawa meunteun kana ka unggulan atawa kahengkeran hiji hal
 • Lagam Teater
  nyaeta gaya biantara kalayan make pasemon   jeng lentong anu diluyu keun kana eusi na.
  conto na pagelaran drama
 1. BABASAN JEUNG PARIBASA
 • BABASAN
  nyaeta gundukan kecap ( Frase ) anu ngandung harti jeung maksud na geus matok sarta ngandung harti injeuman atawa kiasan
  conto na hampang birit=babari dititah
 • PARIBASA
  nyaeta kalimah anu harti jeung maksud na geus matok sarta ngandung hari babandingan atawa siloka hirup manusa
  Conto na adat kakurung ku iga laku lampah anu hese di piceun na atawa di robah na.

Eta tadi materi ngeunaan Biantara (pidato) kangge kelas XI SMK, mugia aya manfaatna kangge siswa-siswi nu nuju diajar ngeunaan Biantara.

Itulah materi basa sunda tentang biantar di kelas XI SMK, semoga bisa bermanfaat buat paslensers yang sedang belajar disekolah. Sampai jumpa lagi pada materi-materi pembelajaran berikutnya. Terimakasih.

Leave a Reply